menu
CZ

Podpora pro zachování komunitní zahrady Smetanka – otevřený dopis radnici Prahy 2

V době, kdy se komunitní zahrady stávají standardní součástí světového i evropského veřejného prostoru a plní důležité společenské funkce,  přichází Praha 2 s návrhem, který ohrožuje existenci Zelené zahrady Smetanka. Pokud by k tomu došlo, jedná se dle našeho názoru o krok zpět. Kromě vlastní zkušenosti z provozu jedné z nejstarších komunitních zahrad v Praze, příkladů dobré praxe ze zahraničí a rostoucího počtu komunitních zahrad, vycházíme z faktu, že komunitní zahrady a jejich podpora jsou součástí oficiálních a strategických dokumentů. Není náhoda, že se o nich píšou desítky vysokoškolských prací a na území České republiky proběhlo nebo probíhá několik akademických projektů zaměřených na výzkum komunitních zahrad. Vznik nových komunitních zahrad v České republice, resp. Praze, podporuje téměř desítka soukromých subjektů.

Komunitní zahrady plní důležité funkce a přináší významné benefity pro městské části a jejich obyvatele:

Ekonomické benefity – komunitní a městské zahrady produkují množství zdravých potravin a tím přispívají k rozvoji lokálních ekonomik, snižování nákladů na dopravu a zvyšují dostupnost lokálních potravin. Některé zahrady vytvářejí pracovní místa a to jak pro běžné občany nebo osoby se znevýhodněním.

Ekologické benefity – městské zahrady přispávají k ozeleňování a funkčnímu využití nevyužívaných městských ploch, podporují transpiraci – oběh vody. Lokální aspekt hraje roli při snižování emisí pro dopravu lokálních potravin. Některé ze zahrad organizují kurzy a workshopy, které inspirují a vzdělávají obyvatele měst v oblasti pěstování, kompostování, chov včel a dalších témat.  Na zahradě dochází také k lokálnímu zpracování bioodpadu.

Zdravotní benefity – dle některých výzkumů působí zahradničení jako prevence proti duševním onemocněním, zároveň je práce na zahradě skvělou příležitostí pro přirozený pohyb. Nedílnou součástí působení městských a komunitních zahrad je působení na děti a možnost ovlivnit jejich vztah k pěstování a zdravému způsobu života

Společenské benefity – komunitní zahrady jsou součástí veřejného prostoru, zahrady vytváří prostor pro setkávání a sdílení zkušeností napříč generacemi a různými společenskými skupinami., pokud to okolnosti dovolí, jsou zde vytvářeny příležitosti pro osoby se znevýhodněním a aktivní seniory. Některé výzkumy ukazují, že v okolí komunitních zahrad klesá kriminalita.

Důležitost tohoto novodobého fenoménu pochopily  velkoměsta  jako je New York, Londýn nebo švédské Malmö, které se věnují aktivní podpoře rozvoje městského a příměstského zemědělství. Pro příklady dobré praxe nemusíme ale jezdit daleko, městská část Praha 4 například podpořila letos vznik třech nových komunitních zahrad. Od roku 2015 Magistrát hlavního města Praha zahrnuje podporu komunitních zahrad do grantových výzev ke zlepšení stavu  životního prostředí hlavního města Prahy. V rámci zmiňované grantové výzvy v letošním roce získal podporu projekt z dílny týmu Kokoza, o. p. s.: Komunitní zahrada – prostor pro edukaci a dobrou praxi v oblasti městského kompostování a pěstování, jehož součástí je i prostor KZ Smetanka. V roce 2015 hl. město Praha vypsalo veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Zajištění exkurzí do komunitních zahrad a rodinných farem v Praze a okolí pro žáky škol hl. m. Prahy. Komunitní zahrada Smetanka se i zde díky své úspěšné činnosti zařadila mezi místa, kde tyto exkurze probíhají.

Kromě praktické podpory, kterou jednotlivé městské části nebo Magistrát hlavního města komunitním zahradám poskytují, je koncept komunitních zahrad také součástí strategických dokumentů.  Odkaz k podpoře komunitích zahrad obsahuje návrh cílů Strategického plánu Prahy a to konkrétně kapitola 14C, str. 1:80 Městské zemědělství: Vytvářet podmínky pro rozvoj příměstského a městského zemědělství a to podporou rozvoje příměstského a městského zemědělství jako alternativy k převažujícímu intenzívnímu zemědělství na velkých půdních celcích vytvářet podmínky pro menší, ekologické způsoby pěstování plodin či chovu hospodářských zvířat určených pro samozásobení či lokální zásobování zdravými potravinami.

  • začlenění rozvoje městského a příměstského zemědělství do nově vymezených metropolitních a příměstských parků
  • podpora zakládání komunitních zahrad
  • zachování a rozvíjení tradic zahrádkářských kolonií, jejich začlenění do systému ploch zelené infrastruktury

Jak je patrné výše, komunitní zahrady jsou živým fenoménem, který plní rozmanité funkce v městské krajině. Věříme, že se s podporu městské části podaří naplnit cíle, které by jinak plnila navrhovaná nafukovací hala a současně bude možné zachovat stávající zahradu za úspory finančních prostředků a navýšení dopadu, které toto místo nabízí. V případě zájmu jsme ochotni na rozvoji tohoto místa aktivně spolupracovat.

V Praze dne 14. 9. 2016

 

Mgr. Lucie Matoušková Lankašová

Zakladatelka a ředitelka Kokoza, o. p. s.

Autorem článku je

Podobné články
Veronika Makovská
17.08.2020

Téma udržitelnosti prorůstá naší každodenností a my se pomalu učíme, jak na to. Napadlo vás někdy, jak je to s udržitelností v gastronomii? Nás jo. Tak jsme se rozhodli, že v rámci projektu Uzavřený cyklus jídla v provozu ... Číst dál >

Veronika Makovská
10.08.2012

Rozhodly jsme se zúčastnit se s naším projektem Roku jinak Nadace Vodafone a hledáme obchodního manažera nebo manažerku s nástupem ideálně od ledna 2013. Cílem projektu v rámci Roku jinak je nastavit obchodní strategii ... Číst dál >