Ecogardens: Ensuring Climate action Objective through community GARdens based EducatioN Strategies

2023 ∙ Grantový projekt ∙ Aktivní

Ecogardnes pomáhá objevovat způsoby, jak se komunitní zahrady mohou stát součástí městské zelené infrastruktury a podporovat klimatická opatření kolem nás. Ecogardens je veden společensky prospěšným podnikem Kokoza, o.p.s., který od roku 2012 pomáhá lidem kompostovat a pěstovat ve městě. V rámci projektu se spojilo šest organizací z EU, aby vytvořily udržitelný projekt na podporu inkluze a edukace komunitních zahradníků, poskytovatelů vzdělávání, nevládních organizací a obcí. Ecogardnes je postaven na bottom-up přístupu, aby facilitoval podnikavost a akceschopnost lidí na komunitní a městské úrovni.

Projekt nabízí rozsáhlé edukační materiály a webovou vzdělávací platformu, která poskytne přístup k otevřeným zdrojům pro zapojení občanů a zlepšení městské odolnosti vůči klimatickým změnám. Obsah projektu představuje mezinárodní synergii a ty nejlepší praktiky z České republiky, Rakouska, Francie, Španělska a Maďarska v oblasti komunitního pěstování k tomu, aby odbourával předsudky a překážky jednotlivců v environmentálních záležitostech a poskytoval jim efektivní nástroje pro to, aby byl jednotlivec motorem pozitivní změny.

Vzdělávací e-learningový kurz 

E-learningový kurz je navržen pro posílení dovedností a zvyšování povědomí o změnách klimatu prostřednictvím komunitního zahradničení. Kurz se skládá ze čtyř modulů, které pokrývají různé aspekty vztahu mezi pěstováním a klimatickými změnami. První modul se zaměřuje na globální klimatické změny a jejich dopady na životní prostředí. Druhý modul zkoumá, jak lze zahradničení přizpůsobit měnícímu se klimatu prostřednictvím efektivního hospodaření s vodou, ochrany půdy a výběru rostlin. Třetí modul je věnován komunikaci jako zásadnímu nástroji pro zvyšování povědomí o udržitelnosti v komunitních zahradách. Čtvrtý modul zdůrazňuje význam pedagogických dovedností pro posílení role zahradníků jako vzdělavatelů v komunitách.

Každý modul nabízí videa s možností nastavení titulků a je zakončen kvízem, který umožňuje účastníkům ověřit své znalosti. Kurz je navržen tak, aby účastníci získali praktické znalosti aplikovatelné přímo ve svých zahradách a komunitách, a to jak v kontextu individuálních, tak skupinových aktivit. Účastníci se naučí identifikovat a implementovat klimaticky šetrné praktiky a budou schopni efektivně komunikovat a šířit osvětu o environmentálních výzvách a řešeních. Celý kurz je přístupný online a je zaměřen na to, aby poskytl komplexní přehled o tom, jak mohou komunitní zahrady přispívat k boji proti klimatickým změnám a zároveň sloužit jako centra pro environmentální vzdělávání.

Modul I — Náš život v době globální změny klimatu

První blok se zaměřuje na poskytnutí pochopení vlivů klimatických změn na globální úrovni a představuje nástroje pro adaptaci a odolnost. Prostřednictvím interaktivního obsahu se účastníci seznámí s významem silných komunit v reakci na klimatické výzvy a získají základní znalosti potřebné pro individuální a komunitní přizpůsobení.

LEKCE 1: Globální změna klimatu

Modul II — Komunitní zahrádkaření v měnícím se klimatu 

Druhý modul se zaměřuje na adaptaci zahrad na změny klimatu pomocí efektivního hospodaření s vodou, správného výběru rostlin a technik zahradničení. Kurz nabízí praktické rady pro zlepšení mikroklimatu a podporu biodiverzity ve zahradách, přičemž klade důraz na význam komunitního zapojení v boji proti klimatickým změnám

LEKCE 1: Ochrana půdy je ochranou klimatu

Modul III — Komunikace: Klíč k udržitelnosti 

Tento blok se zaměřuje na rozvoj komunikačních a spolupracovních dovedností v rámci komunitních zahrad. Nabízí nástroje a strategie pro efektivní interní a externí komunikaci, které jsou nezbytné pro šíření povědomí o klimatických změnách a udržitelných praktikách. Obsah modulu zdůrazňuje význam dobré komunikace pro zvyšování dopadu aktivit komunitních zahrad a podporuje účastníky v tvorbě a realizaci komunikačních strategií.

LEKCE 1: Význam dobré interní a externí komunikace

Modul IV — Jak pomáhají pedagogické dovednosti posilovat postavení komunitních zahradníků? 

V posledním modulu se zaměřujeme na to, jak mohou komunitní zahrady fungovat jako městská zelená infrastruktura a vzdělávací centra. Zahrnuje strategie pro vytváření smysluplných vzdělávacích zážitků, které zapojují zahradníky a podporují jejich schopnost pozitivně ovlivnit své okolí. Podíváme se na metody, formy a techniky neformálního vzdělávání, které jsou pro komunitní zahrady klíčové, a ukazuje, jak mohou zahradníci získat a předávat znalosti o adaptaci na změnu klimatu a její zmírnění.

LEKCE 1: Neformální vzdělávání jako způsob vzdělávání v komunitních zahradách

Souhrnná zpráva

Souhrnná zpráva aneb Transnational Report – zabývá se tím, jak komunitní zahrady můžou přispívat k čelení klimatické změně v pěti evropských zemích: Českem, Rakouskem, Španělskem, Francií a Maďarskem. Komunitní zahrady jsou klíčovým prostředím pro vzdělávání, zejména neformální, které ovlivňuje vědomí a chování zahradníků. Důraz je kladen na sdílení osvědčených postupů, spolupráci s nevládními organizacemi, školami a univerzitami, a na potřebu vzdělávacích materiálů. Strategický rozvoj komunitních zahrad vyžaduje sběr dat o pozitivních dopadech a zapojení správných lidí do vývoje strategie.

Podívejte se na národní zprávy z každé partnerské země.

Příklady dobré praxe z celé Evropy 

Celoevropská sbírka příkladů dobré praxe nabízí 20 osvědčených postupů a inspirativních příběhů zahradních vzdělávacích a osvětových akcí týkajících se problémů životního prostředí a změny klimatu, které se uskutečnily v komunitních zahradách v zemích projektového týmu.

 

Staňte se součástí celoevropské komunity na Facebookové stránce a také v diskuzní skupině.

EU Project Identifier: 2021-1-CZ01-KA220-ADU-000026170

Erasmus+

Projekt vzniká ve spolupráci s:

 

Další projekty

Zpět na stránku projektů