Seriál o městském zemědělství v USA

Spojené státy zažívají v posledním desetiletí velký návrat k lokálnímu způsobu života ve všech jeho ohledech. I když se tato cesta k udržitelnější budoucnosti nestala ještě úplným mainstreamem, jsou tyto změny velmi dynamické. Je to do značné míry dáno problémy, se kterými se zde musí vyrovnávat a které už teď mají daleko větší vliv na společnost, než je tomu u nás. Chudoba, obezita, zadluženost, sociální rozdíly, plýtvání přírodními zdroji a neudržitelný potravinový systém. Protože zde tyto problémy i jejich řešení vznikají s určitým předstihem, je možné využít zdejší zkušenosti i v prostředí Střední Evropy a pokusit se poučit z chyb, které zde musí pracně napravovat. Tento seriál bude popisovat projekty městského zemědělství a rozvoj alternativních potravinových systémů na severovýchodě Spojených státu. První příspěvěk popisuje networkingovou organizaci zabývající se městských zemědělstvím v menším americkém městě.

Syracuse je město v centrální části státu New York, které je svou rozlohou o něco málo větší než České Budějovice a počtem obyvatel je podobné Plzni. Spádový region má potom dalším 400 tisíc obyvatel. V minulosti bylo město důležitým dopravním uzlem a největším producentem soli ve Spojených státech. Celý region centrálního New Yorku je pak známý svojí úrodnou krajinou, kde se kromě všudypřítomné kukuřice pěstují tradičně především jablka, víno nebo chmel. Přírodním krásám dominují četná ledovcová jezera a nespočet přírodních parků.

Tak jako mnohá další americká města, je i Syracuse neoficiálně rozděleno do několika čtvrtí, kde je možné většinu obyvatel zařadit do určité sociální skupiny. Proces takzvané gentrifikace, kdy jsou starší a chudší části města postupně obydlovány a přestavovány movitějšími obyvateli a zvyšuje se nabídka i dostupnost služeb, se tady dotkl jen několika míst v centru. Zbytek města je klasické americké suburbium s velkým nedostatkem služeb, a to i těch základních, jako jsou obchody s potravinami. Tak například vchudší jihozápadní části města, na ploše kolem 10 km2, nenajdete ani jeden obchod s potravinami. Tomuto fenoménu se říká “food desert” a je jednou z příčin alarmující míry obezity především nízkopříjmových skupin amerického obyvatelstva. Bez dostatečného přístupu k čerstvým a zdravým potravinám jsou místní odkázáni na levné fastfoodové řetězce. Problém je ještě více zesílen špatnou veřejnou dopravou, kterou tvoří jen několik autobusových linek.

Takový je dnešní obraz mnoha amerických měst. Není proto divu, že téměř každé z nich má lokální iniciativy, které se snaží tyto negativní trendy zvrátit prostřednictvím projektů městského zemědělství, dostupnosti zdravých potravin pro všechny a rozvojem potravinových komunit.

Jednou z těchto organizací je i Syracuse Grows. Jedná se o neziskovou organizaci, která vznikla v roce 2008 jako neformální skupina pro podporu městského zemědělství, potravinové bezpečnosti a komunitního rozvoje. Skupina se zformovala okolo lidí z místní univerzity, kteří společně s dalšími organizacemi, jako jsou například církevní potravinové banky, řešili otázku systematické podpory dostupnosti potravin v chudších částech města. V té době nemělo Syracuse žádné informace o komunitních zahradách a nikdo se zde této problematice nevěnoval, a tak se systematická podpora stávajících a tvorba nových komunitních zahrad a městských potravinových projektů stala ústřední aktivitou této organizace. Za šest let fungování se jim podařilo navázat spolupráci jak s městem, tak i s jednotlivými zahradami, které do té doby neměly žádnou formu systémové podpory. Povedlo se jim také začít pracovat s potřebnými skupinami lidí, jako jsou například rodiny uprchlíků, kteří dostali v USA azyl a integrují se zde do společnosti. Ze Syracuse Grows se v podstatě stala networkingová organizace, která ulehčuje komunikaci mezi městem a jednotlivými zahradami. Pomáhá zajišťovat zdroje pro jejich fungování a vytváří další projekty městský zahrad a farem. V současnosti jich Syracuse Grows sdružuje okolo patnácti. Pro město i samotné zahradníky je to velké ulehčení práce, protože mohou mezi sebou komunikovat přes jednu organizaci, která navíc zajištuje mnohé oficiální dokumenty, povolení a obhajobu projektů u města. Syracuse Grows zahradám opatřují například výpůjčky a zálohy na klíče k požárním hydrantům na napouštění barelů s vodou pro zálivku.

Každoročně v dubnu na den Země pak pořádají tzv. Zdrojovací jízdu, kdy naváží čerstvou hlínu, kompost, mulč a další materiály do členských zahrad. Tím v podstatě zahajují sezónu a pro zahrady je to další benefit, který jim ulehčuje fungování a vlastní rozpočet. Přes sezónu organizují různé workshopy ve spolupráci s univerzitami, které městské pěstování zviditelňují na veřejnosti a zahradám přináší dobrovolníky, kteří pomáhají s provozem. Dalším velmi důležitým, ale málo hmatatelným přínosem organizace, je tvorba komunity zahradníků a pořádání každoročního setkání, provoz internetových stránek pro zviditelnění zahrad na veřejnosti, psaní grantových žádostí a tvorba partnerství na úrovni města a univerzit.

Financování organizace bylo na začátku tvořeno prakticky pouze z osobních zdrojů jednotlivých členů. Posléze navázali spolupráci se Syracuse University a její katedrou sociální geografie, která již několik let poskytuje stážisty a stážistky z řad svých studentů. Před rokem organizace konečně dostala statut nevládní neziskové organizace a mohla začít přijímat dary nezatížené zdaněním.

V současnosti je největším zdrojem prostředků na provoz a materiály zahrad především dobrovolnictví a foundraising. Letos v září úspěšně uspořádali první benefiční večeři na Salt City Harvest Farm. (O farmě bude jeden z dalších příspěvků.) Při této akci získali prostředky na další rozvoj a udržení stávajících aktivit. V minulém roce uvedli do provozu městskou farmu pro uprchlíky, kteří zde mají tréninková místa a zároveň si mohou větší část úrody sklidit pro svou potřebu.

Další rozvoj organizace se bude pravděpodobně ubírat směrem k větší podpoře jednotlivých projektů a jejich rozvoji. Organizace stále ještě nemá žádné zaměstnance, takže zaměstnání alespoň jednoho koordinátora posune celou věc na novou úroveň. Klíčovou roli v úspěšnosti zde, tak jako všude, hrají finanční prostředky, kterých je obecně v tomto sektoru velmi málo. Město Syracuse, tak jako další postindustriální města “rezavého pásu” severovýchodu USA, trpí značným nedostatkem finančních prostředků na svůj rozvoj. Vnímání městského zemědělství veřejnou správou a veřejností, jako důležitého transformačního procesu, je zde v zásadě pozitivní. V místní společnosti je pro tyto projekty poměrně hodně pasivního nadšení, kterého zatím ale nelze plně využít vzhledem k velkému nedostatku zdrojů. Městu se v poslední době dostaly do rukou i efektivnější nástroje, jak nakládat s opuštěnými stavbami a pozemky a nabízet je za netržní cenu novým komunitním projektům. Syracuse Grows tak, zdá se, čeká v blízké budoucnosti mnoho práce.

Autor: Jan Richtr

Zaujal Vás tento projekt? Sdílejte ho s ostatními!

Související články

Zpět na stránku článků