Jak na založení spolku zaměřeného na aktivity spojené s komunitní zahradou

Jak na založení spolku

Zakládání komunitních zahrad, jejich rozvíjení a realizace aktivit s místem spojených je ze své povahy spjato se sdružováním lidí. Pravděpodobně každé společenství sdílející společný záměr (např. komunitní pěstování) dříve nebo později čeká zvažování nejen toho, jak nastavit v rámci společenství vhodnou míru organizační struktury a řízení, aby bylo zajištěno férové zapojení všech členů, ale stranou nezůstává ani optimální nastavení pravidel pro sdílení právní odpovědnosti

 

Společně ve spolku

Český právní řád nabízí poměrně širokou škálu forem právnických osob, např. obchodní společnosti, družstvo, nadaci a v neposlední řadě spolek. Spolek se od obchodních společností odlišuje zejména tím, že jeho hlavní účel nesmí spočívat v podnikání či jiné výdělečné činnosti (tj. musí být splněn znak neziskovosti). Právě spolek je právní formou, kterou lze doporučit pro společenství osob sdružujících se pro účely komunitního pěstování, a to jak z hlediska organizační struktury, tak z pohledu sdílení odpovědnosti a tvoření společné vůle.  

 

Zahrádkáři i Sokol

Právní forma spolku je od 1. ledna 2014 zahrnuta v rámci zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník. Na základě úpravy spolkového práva, která vyvěrá z ust. čl. 27 odst. 1 Listiny základních práv a svobod – „Každý má právo svobodně se sdružovat s jinými na ochranu svých hospodářských a sociálních zájmů“, fungují velké a všeobecně známé organizace, jako např. Česká obec sokolská, Český zahrádkářský svaz, z.s., Česká unie sportu, z.s., ale i velké množství malých organizací čítajících jen několik málo členů (divadelní spolky, spolky na ochranu přírody, malé lokální sportovní kluby).  Klíčovým právním pravidlem, které musí být při fungování spolku striktně dodržováno, je požadavek na dobrovolnost členství ve spolku.    

 

3 zahradníci do začátku

Občanský zákoník stanovuje několik požadavků, které je potřeba naplnit za účelem dosažení právní existence spolku. Tyto požadavky nejsou nijak komplikované. Jedná se zejména o existenci 3 osob majících vymezený společný zájem (tj. komunitní pěstování), určení názvu spolku a obstarání jeho sídla

 

Jak na založení spolku?

Proces pořízení spolku lze rozdělit do dvou fází. V rámci první fáze je zapotřebí přistoupit k realizaci zakladatelského právního jednání (není vyžadována forma notářského zápisu) a obstarání souvisejících právních dokumentů (např. souhlas s umístěním sídla spolku, čestné prohlášení člena statutárního orgánu). V druhé fázi dochází k soudnímu řízení, kdy rejstříkový soud posuzuje, zda-li došlo ke splnění všech zákonných předpokladů pro zápis spolku do spolkového rejstříku.  

 

Klíčové jsou stanovy

V průběhu první fáze by zakladatelé spolku měli vyvinout náležité úsilí k tomu, aby nedošlo k podcenění přípravy stanov plánovaného spolku. Pro fungování spolku jsou stanovy zcela klíčový právně závazný dokument, v němž je ze zákona nutné zejména vhodným způsobem vymezit hlavní účel spolku, nastavit základní organizační strukturu spolku (tzn. především určení statutárního orgánu a způsobu jeho jednání za spolek) a vydefinování práv a povinností členů spolku vůči spolku. Při tvorbě stanov je vhodné usilovat o takovou jejich finální podobu, která bude mít potenciál vyhovovat potřebám členů spolku co nejdelší dobu. 

 

Na co má spolek právo?

Spolek zapsaný ve spolkovém rejstříku je svébytná a plnohodnotná právnická osoba. Může vlastnit majetek odděleně od svých členů, na vlastní právní odpovědnost být účasten smluvních vztahů, činit prostřednictvím svého zástupce jednání vůči orgánům veřejné moci apod. V prostředí komunitního pěstování tak spolek může být kromě jiného přímo smluvní stranou nájemní smlouvy, na jejímž základě bude možné užívat pozemek k pěstování, organizátorem zaštiťujícím fungování komunitní zahrady a souvisejících aktivit nebo například přímým žadatelem o poskytnutí dotačních prostředků. Nutno dodat, že členové spolku neručí za jeho dluhy.

autor článku: JUDr. Marek Svoboda

Jestli zvažujete založení spolku zaměřeného na aktivity spojené s vaší komunitní zahradou, tak se obraťte na Vše pro spolek. Mají několikaleté zkušenosti, a když použijete tajné heslo, jsou připraveni vám dodat speciální balíček služeb za zvýhodněnou cenu. 

Zaujal Vás tento projekt? Sdílejte ho s ostatními!

Související články

Zpět na stránku článků