Nový zákon o odpadech: Pokuty dosahují až 25 milionů

Nový zákon o odpadech a pokuty

Jste firma, škola, školka, instituce nebo obec a netřídíte bioodpad? Tak to zpozorněte. Nový zákon o odpadech vám může vyměřit až 25 milionovou pokutu! V porovnání s touto částkou se vám investice například do otočného zahradního kompostéru může opravdu vyplatit.

Odpad musíte správně zařadit a podle toho s ním také nakládat

Pokud jste právnická nebo podnikající fyzická osoba, máte podle nového zákona o odpadech (§ 118 zákona č. 541/2020 Sb.) povinnost třídit odpad podle jeho druhu a kategorie. Jestliže toto nařízení porušíte a vyhodíte například zbytek nedojedené pizzy do hnědé popelnice u vašeho domu, hrozí vám pokuta až 10 milionů korun. Ještě větší pokuta vás čeká v případě, že s odpadem nenakládáte dle jeho skutečných vlastností, třeba když papír vyhodíte do plastu. V tomto případě můžete zaplatit až 25 milionů korun.

Co znamená zařadit odpad podle jeho druhu?

To nám vysvětluje § 4 a 5 vyhlášky č. 8/2021 Sb. Každý odpad má pro své zařazení šestimístné číslo, (někdy dokonce i osmimístné) určené podle tzv. Katalogu odpadů.

Podle odvětví, oboru nebo technologického procesu, v němž odpad vzniká, musíte nejprve najít odpovídající skupinu. Poté je nutné najít také vhodnou podskupinu a nakonec druh, případně i poddruh odpadu. Vždy byste se měli snažit o co nejpřesnější označení odpadu.
Například hliníkové plechovky patří do kontejneru na kovy. Hliník má totiž podle Katalogu odpadů číslo: 20 01 40 02 –⁠ 20 označuje „komunální odpady“, 20 01 „složky z odděleného sběru“, 20 01 40 „kovy“ a 20 01 40 02 „hliník“.

Kam v Katalogu odpadů spadají bioodpady?

Klasický bioodpad, jako je ohryzek od jablka nebo zeleninové zbytky, najdete ve skupině 20: 20 KOMUNÁLNÍ ODPADY (ODPADY Z DOMÁCNOSTÍ A PODOBNÉ ŽIVNOSTENSKÉ, PRŮMYSLOVÉ ODPADY A ODPADY Z ÚŘADŮ), VČETNĚ SLOŽEK Z ODDĚLENÉHO SBĚRU. V této skupině pak najdete tři podskupiny:

 • 20 01 Složky z odděleného sběru
 • 20 02 Odpady ze zahrad a parků (včetně hřbitovního odpadu)
 • 20 03 Ostatní komunální odpady

A v jednotlivých podskupinách už rozpoznáte dva základní druhy bioodpadu:

 • 20 01 08 Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven (nám známý pod názvem gastroodpad)
 • 20 02 01 Biologicky rozložitelný komunální odpad (zkráceně BRKO)

U biologicky rozložitelného odpadu z kuchyní a stravoven najdete ještě jeden poddruh:

 • 20 01 08 01 Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven rostlinného původu

Odpadu přiřadíte tento poddruh ale pouze tehdy, pokud se rozhodnete pro jeho oddělené třídění. Příkladem je třeba jídelna, která třídí zvlášť rostlinné zbytky z přípravy pokrmů (20 01 08 01) a ostatní bioodpad z kuchyně nerostlinného původu včetně gastroodpadu ze zbytků jídel (20 01 08).
Samozřejmě, že kromě těchto základních druhů bioodpadů existují i další specifické druhy bioodpadu, jako jsou jedlý olej a tuk, různé druhy dřeva, zemina a kameny atd.

Nový zákon o odpadech s lehkostí vyřešíme v Kokoze.
Popelnice na gastroodpad a elektrický kompostér GreenGood v restauraci a pekárně Eska v pražském Karlíně

Jak odpad zařadit podle jeho kategorie?

Tady je to jednoduché. § 6 a 7 vyhlášky č. 8/2021 Sb. udává pouze dvě kategorie:

 • nebezpečný odpad označený v katalogu odpadů hvězdičkou „*“
 • ostatní odpad označený v katalogu odpadů písmenem „O“

Oba dva základní druhy bioodpadu (20 01 08 a 20 02 01) spadají do kategorie „ostatní odpad“. Příkladem nebezpečného odpadu by bylo například 20 01 37* Dřevo obsahující nebezpečné látky.

Za co dalšího můžete být pokutováni?

Pokuty ve výši 10 milionů vám mohou být uloženy podle nového odpadového zákona (§ 121 zákona č. 541/2020 Sb) i v těchto případech:

 • Bioodpad, který nezpracujete nebo nezkompostujete v místě vzniku, nepředáte správným způsobem (§ 13) v souladu s hierarchií odpadového hospodářství;
 • Předáte k odstranění bioodpad vhodný k recyklaci, tedy ke kompostování nebo zpracování v bioplynové stanici;
 • Ve své provozovně nezajistíte místa pro oddělené soustřeďování bioodpadu;
 • Při soustřeďování biologicky rozložitelných odpadů dochází k jejich znehodnocení (například do bioodpadu vyhodíte něco, co do něj nepatří).

Třídit bioodpad musí i obce

Podle § 122 zákona č. 541/2020 Sb hrozí pokuty i obcím.

 • Pokud obec neurčí místo pro oddělené soustřeďování biologického odpadu, může zaplatit až 10 milionů korun.
 • Obec je povinna zajistit splnění stanoveného podílu odděleně soustřeďované recyklovatelné složky z celkového množství komunálních odpadů (§ 59 odst. 3). Pokud dané kvóty nesplní, může jí být uložena pokuta až ve výši 200 tisíc korun. Právě tříděním bioodpadu může dané kvóty naplnit, neboť bioodpad aktuálně tvoří okolo 40 % směsného komunálního odpadu.
 • Obec také musí informovat o způsobu a rozsahu odděleného soustřeďování komunálního odpadu, jeho využití, odstranění, o možnostech prevence a minimalizace vzniku. Nesplnění této povinnosti obci může stát až 100 tisíc korun.

Jak se vyhnout pokutám?

Jestliže nechcete platit pokutu v řádech desítek milionů korun, je třeba se pustit do třídění bioodpadu a gastroodpadu a zároveň to umožnit i svým zaměstnancům, klientům či občanům. Stále si lámete hlavu nad novým odpadovým zákonem a nevíte, jak začít? Napište naší Radce na radka@kokoza.cz.

Zdroje:

Vznik článku byl podpořen v rámci projektu spolufinancovaném Magistrátem Hlavního města Praha

Zaujal Vás tento projekt? Sdílejte ho s ostatními!

Související články

Zpět na stránku článků